تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسندگان: اصغر مشبکی

                  فرشاد صادقیانی

                  ایوب صادقیانی

تعداد صفحات : 182 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 10000 تومان

نویسنده: انوش ترابی

پیشگفتار: پرویز درگی

تعداد صفحات : 232 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1394

قیمت : 12000 تومان

نویسنده : الکساندر چرنو
مترجم : دکتر الهام فرید چهر
تعداد صفحات : 448 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 25000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 272 صفحه

نوبت چاپ : پنجم

سال نشر : 1395
قیمت : 18000 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 256 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 14500 تومان

نویسنده : پرویز درگی
تعداد صفحات : 304 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1394
قیمت : 16000 تومان

قبلی

1

...

8

9

10

11

12

13

14

15

16

...

21

بعدی