تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلفان: اسکات هریس و کوین آگرمن

مترجمان: طیبه فروغی فر و سجاد خزائی

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 17/500 تومان

مؤلف: جهانشاه محرابیان

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1395

قیمت: 18/500 تومان

مؤلفان: رضا قربانی و رضا ایزدی و مریم دهقانی

تعداد صفحات: 232 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

قطب نمای مدیران فروش

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات: 320 صفحه

نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1395

قیمت: 35/000 تومان

استراتژی لوکس گرایی

مؤلفان: ژان نوئل کاپفرو و ونسنت باستین

مترجمان: پرویز درگی و امیرحسین سرفرازیان

تعداد صفحات: 370 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 35/000 تومان

مولف: پینگالی و نوگپال

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و گلناز عابدینی تفلیسی

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 25000 تومان

قبلی

1

...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

20

بعدی